Tại sao tôi không thể thương lượng, điều chỉnh nội dung các quy tắc và điều khoản của Bảo Hiểm?

Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, theo thông lệ quốc tế cũng như theo qui định của pháp luật Việt Nam, các điều khoản bảo hiểm luôn được Bộ Tài Chính phê duyệt để đảm bảo lợi ích của Người tham gia bảo hiểm, đảm bảo hoạt động hiệu quả của toàn bộ ngành Bảo Hiểm cũng như sự ổn định an sinh xã hội toàn quốc gia.

Vì vậy, toàn bộ các điều khoản của các Sản phẩm BH của toàn bộ các Cty BH về cơ bản là giống nhau và đều đã được Bộ Tài Chính thông qua và được quy định trong Bộ luật Bảo Hiểm. Không một cá nhân hay Cty nào có quyền thay đổi các điều khoản này.

Chính vì vậy, có thể coi hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng mang tính gia nhập. Khách hàng có quyền xem xét cân nhắc tất cả các điều khoản trong hợp đồng Bảo Hiểm trong “Thời gian cân nhắc 21 ngày” sau khi hợp đồng phát hành. trong thời gian này khách hàng có quyền xem xét, chấp nhận hoặc từ chối tham gia Bảo Hiểm.

Nếu sau khi xem xét mà khách hàng thấy không chấp nhận các điều khoản của hợp đồng có thể chấm dứt hợp đồng và Cty Bảo Hiểm sẽ trả lại toàn bộ phí Khách hàng đã đóng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *