Tôi có nhiều hợp đồng BHNT, nếu rủi ro xảy ra tôi có được hưởng quyền lợi của tất cả các hợp đồng đó không?

Trường hợp người được bảo hiểm được bảo hiểm bởi nhiều hợp đồng bảo hiểm nhân thọ khác nhau (của cùng một Cty hay của nhiều Cty khách khác nhau), khi xảy ra rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm của các hợp đồng bảo hiểm trên, thì người đó có quyền được hưởng quyền lợi bảo hiểm theo tất cả các hợp đồng – nếu không có điều khoản hạn chế về số tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong bất kỳ hợp đồng bảo hiểm nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *